32.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V.P.

Kategorija: 15.09.2016., Protokols Nr.12
Pirmdiena, 19 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 21 Septembris 2016 09:58

V.P., personas kods ***, adrese *** parāds par nekustamā īpašuma nodokli ir EUR 295.84 (pamatparāds – EUR 216.79, nokavējuma nauda – EUR 79.05). Minētā nodokļa parāda maksāšanas pienākums izriet no 2016.gada 8.februāra maksāšanas paziņojuma, kas stājās spēkā 2016.gada 15.februārī.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā. Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmās daļas izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parāda piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā izdošanai nav nepieciešams izvērtēt lietderības apsvērumus.
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, un Latgales apgabaltiesas, iecirknis Nr.19, Zvērināta tiesu izpildītāja Ingara Osipova 2016.gada 26.augusta pieprasījumu (Nr.06892/019/2016-NOS), kurā tiek lūgts sniegt informāciju par V.P. piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas “Atpūta”, Stirnusala, Kubulu pag., Balvu nov., kadastra numurs 3858 001 0019 nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldību iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu, 2016.gada 8.septembra Finanšu komitejas atzinumu, 2016.gada 8.septembra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Valdis Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Arvīds Raciborskis, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piedzīt no V.P., personas kods ***, adrese *** nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 295.84 (pamatparāds – EUR 216.79, nokavējuma nauda – EUR 79.05) apmērā par nekustamo īpašumu, kura adrese ir “Atpūta”, Stirnusala, Kubulu pagasts Balvu novads, ar kadastra numuru 3858 001 0019, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Atcelt Balvu novada Domes 2015.gada 12.februāra lēmuma “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V.P.” (protokols Nr.2 29.§) 1.1.punktu.
3. Uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram izdot izpildrīkojumu par parāda (pamatparāda un nokavējuma naudas) piedziņu no V.P..
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un nav pārsūdzams.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei