7.§ Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Balvu novada Tilžas pagasta teritorijā

Kategorija: 22.04.2010., Protokols Nr.8
Pirmdiena, 07 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 14:32

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu, kas nosaka, ka dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības ūdensvada un kanalizācijas lietošanu un 27.punktu, kas nosaka, ka dome pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14 (Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sandis Puks, Raimonda Bombāns, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš, Egons Salmanis, Sarmīte Cunska, Anita Petrova), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Noteikt, ka ūdenssaimniecības sabiedriskie pakalpojumi Tilžas pagasta teritorijā ir:
1.1. ūdens ieguve, attīrīšana un novadīšana pa centrālo ūdensapgādes tīklu līdz patērētājam;
1.2. notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpē.

2. Ūdenssaimniecības maksas pakalpojumu tarifus nosaka Balvu novada pašvaldības dome. Tilžas pagasta pārvaldes saimnieciskā daļa ir atbildīga par pamatojošās informācijas sagatavošanu tarifu izmaiņu veikšanai. Šī lēmuma pieņemšanas brīdī Tilžas pagasta administratīvajā teritorijā ir spēkā noteiktie tarifi, kas ir apstiprināti ar 2007.gada 23.novembra Tilžas pagasta padomes lēmumu „Par maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.13.).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei