35.§ Par ziedojumu pieņemšanu Balvu pirmsskolas izglītības iestādei “Sienāzītis”

Kategorija: 15.09.2016., Protokols Nr.12
Pirmdiena, 19 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 21 Septembris 2016 09:58

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī kārtību, kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu pieņemšana un pārzināšana, aizdevumu, aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā, 2014.gada 11.decembra Balvu novada Domes sēdes apstiprinātajiem noteikumiem “Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Balvu novada pašvaldībā” (protokols Nr.16,43.§) 7.punktu, kas nosaka, ka gadījumos, kad dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz 500 euro (pieci simti euro) vai gadījumos, kad tiek dāvināts nekustamais īpašums, par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu lemj Balvu novada Dome, 2016.gada 18.augusta līgumu, 2016.gada 8.septembra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Valdis Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Arvīds Raciborskis, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pieņemt juridiskās personas SIA “Eu.Promotions Baltic”, reģistrācijas numurs 40103168746, ziedojumu mantas veidā par summu EUR 932,91 (deviņi simti trīsdesmit divi euro, 91 cents) un novirzīt to Balvu pirmsskolas izglītības iestādei “Sienāzītis”.
2. Uzdot Finanšu un attīstības nodaļai sagatavot Balvu novada pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumus atbilstoši šī lēmuma punktam.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei