40.§ Par mēneša darba algu noteikšanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem

Kategorija: 15.09.2016., Protokols Nr.12
Pirmdiena, 19 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 21 Septembris 2016 09:58

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt pašvaldības iestāžu vadītāju atlīdzību, Balvu novada pašvaldības 2010.gada 27.decembrī apstiprināto Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu (protokols Nr.23, 3.§), 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.punktu, 2016.gada 8.septembra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Sarmīte Cunska, Valdis Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Arvīds Raciborskis, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Egons Salmanis, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Noteikt Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes samaksu:
1.1. Balvu Valsts ģimnāzijas direktoram - EUR 1134 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit četri euro);
1.2. Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktoram - EUR 1134 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit četri euro);
1.3. Balvu pamatskolas direktoram - EUR 1076 (viens tūkstotis septiņdesmit seši euro);
1.4. Bērzpils vidusskolas direktoram- EUR 950 (deviņi simti piecdesmit euro);
1.5. Tilžas vidusskolas direktoram - EUR 950 (deviņi simti piecdesmit euro);
1.6. Stacijas pamatskolas direktoram - EUR 950 (deviņi simti piecdesmit euro);
1.7. Tilžas internātpamatskolas direktoram - EUR 1019 (viens tūkstotis deviņpadsmit euro);
1.8. Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis” vadītājam - EUR 800 (astoņi simti euro);
1.9. Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” vadītājam - EUR 900 (deviņi simti euro);
1.10. Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” vadītājam - EUR 700 (septiņi simti euro);
1.11. Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam - EUR 650 (seši simti piecdesmit euro);
1.12. Tilžas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam - EUR 650 (seši simti piecdesmit euro);
1.13. Balvu Mūzikas skolas direktoram - EUR 1000 (viens tūkstotis euro);
1.14. Balvu Mākslas skolas direktoram – EUR 900 (deviņi simti euro);
1.15. Balvu Sporta skolas direktoram - EUR 1050 (viens tūkstotis piecdesmit euro);
1.16. Balvu Bērnu un jauniešu centra direktoram - EUR 850 (astoņi simti piecdesmit euro).
2. Noteikt Balvu novada pašvaldības Briežuciema pamatskolas direktoram mēneša darba algas samaksu EUR 702 (septiņi simti divi euro) par 0,78 likmi.
2. Lēmums piemērojams ar 2016.gada 1.septembri.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei