41.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vīndedži”, Balvu novada Bērzkalnes pagastā

Kategorija: 15.09.2016., Protokols Nr.12
Pirmdiena, 19 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 21 Septembris 2016 09:58

Izskatot sertificēta zemes ierīkotāja M.S., sert. sērija BA Nr.217 izstrādāto un 2016.gada 8.septembrī apstiprināšanai iesniegto Zemes ierīcības projektu Balvu novada Bērzkalnes pagasta nekustamajam īpašumam „Vīndedži” ar kadastra apzīmējumu 3848 002 0002, īpašnieces R.S., personas kods *** pilnvarotās personas SIA „I.C.Projects”, vienotais reģ.nr.40103487754, juridiskā adrese: „Drēviņi”-1, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, kuru pārstāv valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi Vents Vītols, personas kods *** (10.06.2016. pirkuma līguma Nr.1574, p.4.4.), kurā paredzēts sadalīt nekustamo īpašumu trīs zemes vienībās, piešķirot zemes vienībām nosaukumus, adreses un nosakot lietošanas mērķus, aprobežojumus un servitūtus, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2006.gada 14.septembra likuma “Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, 1997.gada 30.janvāra likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.panta 1. un 2. punktu, kas nosaka, ka nekustamo īpašumu, arī ēkas, kas sadalīts reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties vai ar tiesas spriedumu, ja nepieciešams, uzliekot aprobežojumus vai nosakot servitūtus, var ierakstīt zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā patstāvīgu īpašuma objektu šādos gadījumos: 1) katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura atrodas viņa ēkas vai ēkas daļa, un zemes gabalam ir piešķirts kadastra numurs; 2) katram atdalītajam nekustamajam īpašumam pašvaldība noteikusi adresi, 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, kas nosaka zemes ierīcības projekta (turpmāk - projekts) un tā grozījumu izstrādes un apstiprināšanas kārtību; projekta saturu un prasības attiecībā uz projekta paskaidrojuma rakstu un grafisko daļu, un 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis; 23.2.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētai zemes vienībai (zemes vienības daļai), kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai, ja detālplānojums nav nepieciešams un ja ir izsniegta būvatļauja un neapbūvēta zemes vienība pēc platības atbilst apbūves noteikumos noteiktajām prasībām (ievēro šo noteikumu 14.1 punktā minēto neapbūvētas zemes iedalījumu), Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13/2012 „Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1.punktu, kas nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Valdis Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Arvīds Raciborskis, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vīndedži” Balvu novada Bērzkalnes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3848 002 0002 sadalīšanai (1.pielikums).
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Vīndedži”, Balvu novada Bērzkalnes pagastā ar kadastra apzīmējumu 3848 002 0002 divas zemes vienības, saskaņā ar izkopējumu no Zemes ierīcības projekta (2.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
3. Paliekošajai zemes vienībai Nr.2 un uz tās atrodošajām ēkām saglabāt nosaukumu „Vīndedži” un adresi: „Vīndedži”, Bērzkalnes pag., Balvu nov., noteikt lietošanas mērķi – 0101 “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, saskaņā ar izkopējumu no Zemes ierīcības projekta (2.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
4. Jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 un Nr.3 piešķirt nosaukumus „Meža vīndedži” un noteikt lietošanas mērķi – 0201 “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”, saskaņā ar izkopējumu no Zemes ierīcības projekta (2.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
5. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1 noteikt tiesību apgrūtinājumus:
5.1. 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvada līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
5.2. 315030100 - ceļa servitūta teritorija;
5.3. 7311040900 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs;
5.4. 7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.
6. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 noteikt tiesību apgrūtinājumus:
6.1. 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvada līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
6.2. 315030100 - ceļa servitūta teritorija;
6.3. 7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;
6.4. 7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;
6.5. 7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;
6.6. 7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;
6.7. 7311040900 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs;
6.8. 7311040900 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs.
7. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.3 noteikt tiesību apgrūtinājumus:
7.1. 315030100 - ceļa servitūta teritorija;
7.2. 7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;
7.3. 7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;
7.4. 7311040900 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs;
7.5. 7311040900 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs.
8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājai Anitai Avotiņai.
9. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

2. pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei