6.§ Par starpgabala nomu

Kategorija: 22.04.2010., Protokols Nr.8
Pirmdiena, 07 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 14:31

Pamatojoties uz I.L., personas kods ***, adrese ***, 13.04.2010. iesniegumu par zemesgabala iznomāšanu, LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2007.gada 30.oktobra LR MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14 (Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sandis Puks, Raimonda Bombāns, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš, Egons Salmanis, Sarmīte Cunska, Anita Petrova), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Atļaut slēgt nomas līgumu ar I.L. par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā starpgabala Balvu pilsētā ar kadastra numuru 3801 004 0278 904 kv.m. platībā iznomāšanu, saskaņā ar izkopējumu no Balvu pilsētas kadastra kartes (Pielikums Nr.1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.

3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikumā:
Pielikums Nr.1 - Izkopējums no Balvu pilsētas kadastra kartes uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei