44.§ Par finansējuma piešķiršanu Kubulu pagasta pārvaldes ēkas ūdensvada remontam

Kategorija: 15.09.2016., Protokols Nr.12
Pirmdiena, 19 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 21 Septembris 2016 09:58

Pamatojoties uz Kubulu pagasta pārvaldes 2016.gada 12.septembra iesniegumu Nr.1.10/128, LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un Balvu novada pašvaldības 2014.gada 9.oktobra noteikumu Nr.7/2014 “Kārtība, kādā pieprasa un izlieto Balvu novada pašvaldības budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus: (protokols Nr.14, 45.§) 1.3.punktu, kurš nosaka, ka lēmumu par līdzekļu, kuru summa pārsniedz EUR 1500, piešķiršanu no novada domes budžeta līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem pieņem dome, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Valdis Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Arvīds Raciborskis, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piešķirt Kubulu pagasta pārvaldei finansējumu pārvaldes ēkas ūdensvada remontam 6000 EUR (seši tūkstoši euro) no Balvu novada pašvaldības 2016.gada budžetā apstiprinātajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
2. Uzdot Finanšu un attīstības nodaļai sagatavot Balvu novada pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumus atbilstoši šī lēmuma 1.punktam.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei