45.§ Par Tilžas internātpamatskolas direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu

Kategorija: 15.09.2016., Protokols Nr.12
Pirmdiena, 19 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 21 Septembris 2016 09:58

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos un ņemot vērā Balvu novada pašvaldības Tilžas internātpamatskolas direktora vietnieces Ilonas Dzenes 2016.gada 14.septembra iesniegumu, kurā norāda, ka piekrīt veikt direktores pienākumus Tilžas internātpamatskolas direktores Ilutas Bērzišas prombūtnes laikā no 19.09.2016., ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Valdis Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Arvīds Raciborskis, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Iecelt Balvu novada pašvaldības Tilžas internātpamatskolas direktora vietnieci ILONU DZENI par Tilžas internātpamatskolas direktora pienākumu izpildītāju uz Tilžas internātpamatskolas direktores ILUTAS BĒRZIŠAS prombūtnes laiku no 2016.gada 19.septembra.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei