38.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmumā “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā”

Kategorija: 15.09.2016., Protokols Nr.12
Otrdiena, 20 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 21 Septembris 2016 09:58

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kurš paredz, ka tikai dome ieceļ amatā un atbrīvo no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Valdis Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Arvīds Raciborskis, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Izdarīt Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmumā “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā” (protokols Nr.6, 57.§) šādus grozījumus:
1. izteikt 1.9. punktu šādā redakcijā:
“1.9. Vectilžas pagasta pārvaldē - lietvedi Arnitu Jermacāni, personas kods ***; nodokļu administratori Lilitu Jermacāni, personas kods *** – A.Jermacānes prombūtnes laikā;”,
2. izteikt 1.24. punktu šādā redakcijā:
“1.24. Tilžas internātpamatskolā - direktora vietnieci izglītības darbā Elitu Čirku, personas kods ***; saimniecības daļas vadītāju Guntu Kalniņu, personas kods *** – E.Čirkas prombūtnes laikā;”,
3. izteikt 1.38. punktu šādā redakcijā:
“1.38. Balvu Bērnu un jauniešu centrā - speciālistu jaunatnes politikas jautājumos Gunitu Prokofjevu, personas kods ***; brīvā laika organizatoru Agnesi Puļču, personas kods *** - G.Prokofjevas prombūtnes laikā.”
4. Šī lēmuma 2.punkts stājas spēkā ar 2016.gada 19.septembri.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei