5. § Par pirmpirkuma tiesībām

Kategorija: 22.04.2010., Protokols Nr.8
Pirmdiena, 07 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 29 Septembris 2011 15:58

Adresāts: J.S., deklarētā adrese ***.
Iesniedzēja prasījums: 06.04.2010. iesniegts 06.04.2010. draudzības pirkuma līgums par nekustamā īpašuma „Rozītes”, Vīksnas pagasts, Balvu novads, pārdošanu. Nekustamā īpašuma pārdevēja A.A. pārdod un pircējs pērk, par summu kopā Ls 2000,-.

Adresāts: J.D., deklarētā adrese ***.
Iesniedzēja prasījums: 12.04.2010. iesniegts 29.01.2009. pirkuma līgums par nekustamā īpašuma ēkas- garāžas Nr. 380, Daugavpils ielā 87, Balvi, Balvu novads, pārdošanu. Nekustamā īpašuma pārdevēja L.K. pārdod un pircējs pērk, par summu kopā Ls 400,-.

Adresāts: J.K., deklarētā adrese ***.
Iesniedzēja prasījums: 13.04.2010. iesniegts 25.03.2010. pirkuma līgums par nekustamā īpašuma „Lejasliepiņi”, Mežupe, Krišjāņu pagasts, Balvu novads, pārdošanu. Nekustamā īpašuma pārdevējs J.Z. pārdod un pircējs pērk, par summu kopā Ls 1000,-.

Adresāts: M.D., deklarētā adrese ***.
Iesniedzēja prasījums: 14.04.2010. iesniegts 14.04.2009. pirkuma līgums par nekustamā īpašuma Nr. 305, „Ezermala -2”, Balvi, Balvu novads, pārdošanu. Nekustamā īpašuma pārdevēja V.S. pārdod un pircējs pērk, par summu kopā Ls 500,-.

Adresāts: A.N., deklarētā adrese ***.
Iesniedzēja prasījums: 19.04.2010. iesniegts 16.04.2009. pirkuma līgums par nekustamā īpašuma Vērpeļu mājas, Dobenieki, Balvu pagasts, Balvu novads, pārdošanu. Nekustamā īpašuma pārdevējs R.G. pārdod un pircējs pērk, par summu kopā Ls 1000,-.

Adresāts: SIA „Domše Mežs”, juridiskā adrese Ādažu iela 28, Bukulti, Garkalnes novads.
Iesniedzēja prasījums: 19.04.2010. iesniegts 16.04.2009. pirkuma līgums par nekustamā īpašuma „Jaunbērzi” Vīksnas pagasts, Balvu novads, pārdošanu. Nekustamā īpašuma pārdevējs L.I. pārdod un pircējs pērk, par summu kopā Ls 22200,-.

Adresāts: A.K., deklarētā adrese ***.
Iesniedzēja prasījums: 20.04.2010. iesniegts 20.04.2009. pirkuma līgums par nekustamā īpašuma „Jaunkļaviņi”, Tilžas pagasts, Balvu novads, pārdošanu. Nekustamā īpašuma pārdevējs R.V. pārdod un pircējs pērk, par summu kopā Ls 800,-.

Ņemot vērā to, ka pašvaldībai savu funkciju izpildei uz doto brīdi nav nepieciešami nekustamie īpašumi, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.p.18.p., kurš nosaka, ka tikai vietējās pašvaldības dome var lemt par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz attiecīgajā administratīvajā teritorijā pārdodamo nekustamo īpašumu, 78.pantu, kurš nosaka, ka vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldības funkcijas un 1994.gada 17.jūnija LR MK noteikumu Nr.110 “Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.p., kurš nosaka, ka ne vēlāk kā divdesmit dienu laikā no pārdošanas akta saņemšanas dienas domei savā sēdē ir jāizlemj jautājums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14 (Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sandis Puks, Raimonda Bombāns, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš, Egons Salmanis, Sarmīte Cunska, Anita Petrova), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Rozītes” , Vīksnas pagasts, Balvu novads, ar īpašuma kadastra Nr.3894 002 0028, kas sastāv no zemes īpašuma 10.54 ha platībā, no kuriem lauksaimniecībā izmantojamā zeme 10.20 ha uz šīs zemes atrodas trīs ēkas, kuru pārdod A.A., deklarētā adrese *** pircējai J.S. deklarētā adrese *** par LVL 2000.00 (Divi tūkstoši latu).

2. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ēku-garāžu Nr.380, Daugavpils ielā 87, Balvi, Balvu novads, ar īpašuma kadastra Nr.3801 504 0220, kuru pārdod L.K., deklarētā adrese ***, pircējai J.D., deklarētā adrese *** par LVL 400.00 (Četri simti latu).

3. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Lejasliepiņi”, Mežupe Krišjāņu pagasts, Balvu novads, ar īpašuma kadastra Nr.3856 002 0062, kas sastāv no pirmā zemes gabala 1.7 ha platībā uz kura atrodas mājīpašums - dzīvojamā ēka ar piebūvi un četras palīgēkas un otrā zemes gabala 18.1 ha platībā ar kadastra Nr. 3856 002 0061, kuru pārdod J.Z., deklarētā adrese *** pircējam J.K. deklarētā adrese *** par LVL 1000.00 (Viens tūkstotis latu).

4. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Nr. 305 „Ezermala -2”, Balvi, Balvu novads, ar īpašuma kadastra Nr.3801 001 0222, kas sastāv no zemes gabala 700 m2 platībā un uz šīs zemes atrodas dārza māja, kuru pārdod V.S., deklarētā adrese *** pircējai M.D. deklarētā adrese *** par LVL 500.00 (Pieci simti latu).

5. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Vērpeļu mājas, Dobenieki, Balvu pagasts, Balvu novads, ar īpašuma kadastra Nr.3846 001 0059, kas sastāv no zemes gabala 2.74 ha platībā, kuru pārdod R.G., deklarētā adrese *** pircējai A.N. deklarētā adrese *** par LVL 1000.00 (Viens tūkstotis latu).

6. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Jaunbērzi”, Vīksnas pagasts, Balvu novads, ar īpašuma kadastra Nr.3894 003 0068, kas sastāv no četriem zemes gabaliem ar kopējo platību 42.50 ha, no kuriem meži 37.10 ha, kuru pārdod L.I., deklarētā adrese *** pircējam SIA „Domše Mežs” juridiskā adrese Ādažu iela 28, Bukulti, Garkalnes novads par LVL 22 200.00 (Divdesmit divi tūkstoši divi simti latu).

7. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Jaunkļaviņi”, Tilžas pagasts, Balvu novads, ar īpašuma kadastra Nr.3886 005 0031, kas sastāv no zemes īpašuma 9
ha platībā, no kuriem lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3.2. ha un meži 2.9 ha, kuru pārdod R.V., deklarētā adrese *** pircējam A.K. deklarētā adrese *** par LVL 800.00 (Astoņi simti latu).

8. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei