2.§ Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.3/2010 „Par izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtību Balvu novadā” pieņemšanu

Kategorija: 22.04.2010., Protokols Nr.8
Pirmdiena, 07 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 29 Septembris 2011 15:45

Pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas domei paredz tiesības izdot iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas),

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14 (Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sandis Puks, Raimonda Bombāns, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš, Egons Salmanis, Sarmīte Cunska, Anita Petrova), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pieņemt Balvu novada pašvaldības noteikumus Nr.3/2010 “Par izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtību Balvu novadā” (pielikumā).

Pielikums: Balvu novada pašvaldības 2010.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.3/2010 „Par izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtību Balvu novadā” uz 2 (divām) lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei