1.§ Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.2/2010 „Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Balvu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, speciālās izglītības iestādēs un sociālās ...

Kategorija: 22.04.2010., Protokols Nr.8
Pirmdiena, 07 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 29 Septembris 2011 15:32

1.§
Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.2/2010 „Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Balvu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, speciālās izglītības iestādēs un sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās” pieņemšanu

Pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas domei paredz tiesības izdot iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas) un Izglītības likuma 17.panta trešo daļu, kurā ir noteikta pašvaldības kompetence izglītības jomā,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14 (Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sandis Puks, Raimonda Bombāns, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš, Egons Salmanis, Sarmīte Cunska, Anita Petrova), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 
1. Pieņemt Balvu novada pašvaldības noteikumus Nr.2/2010 “Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Balvu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, speciālās izglītības iestādēs un sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās” (pielikumā).
 
2. Noteikumi stājas spēkā ar 2010.gada 1.septembri.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei