3.§ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Kategorija: 21.06.2017., Protokols Nr.8
Trešdiena, 28 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 28 Jūnijs 2017 11:22

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt gada publisko pārskatu, Publisko aģentūru likuma 27.panta otro un trešo dalu, kuras paredz to, ka pašvaldības aģentūra nodrošina gada publiskā pārskata sagatavošanu un publicēšanu un nosaka tā saturu, Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumuNr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 2.,4. un 16.punktu, kas nosaka gada publisko pārskatu saturu un kārtību, kādā aģentūra sagatavo un apstiprina gada publisko pārskatu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Inta Kaļva, Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – 4 (Sandis Puks, Sandra Kindzule, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” 2016.gada publisko pārskatu (pielikumā).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei