5.§ Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai Pansionāta apbraucamā ielā 1, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā

Kategorija: 21.06.2017., Protokols Nr.8
Trešdiena, 28 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 28 Jūnijs 2017 14:26

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (turpmāk – lietošanas mērķis) atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai (turpmāk – likumīga izmantošana) kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka: zemes vienības daļai vai plānotai (projektētai) zemes vienības daļai (turpmāk – zemes vienības daļa), 23.punkta 23.3.apakšpunktu, kurš nosaka, ka neapbūvētai zemes vienībai (zemes vienības daļai), kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina, ja nav šo noteikumu 23.1. un 23.2.apakšpunktā minēto gadījumu - atbilstoši zemes likumīgajai izmantošanai (tai skaitā likumīgi noteiktajam lietošanas mērķim) vai pašreizējai izmantošanai, ja izmantošana (tai skaitā lietošanas mērķis) valsts vai pašvaldību institūciju lēmumā nav norādīta, Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13/2012 „Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 1.punktu, kas nosaka, ka šie noteikumi nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Inta Kaļva, Andris Kazinovskis, Sandra Kindzule, Aivars Kindzuls, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Noteikt zemes vienības daļai Pansionāta apbraucamā ielā 1, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0480 8001, 45 m2 platībā, zemes lietošanas mērķi – 0902 - ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, saskaņā ar izkopējumu no zemes robežu plāna (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei