6.§ Par būvju īpašuma Bērzpils ielā 62A, Balvos, Balvu novadā sadali

Kategorija: 21.06.2017., Protokols Nr.8
Trešdiena, 28 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 28 Jūnijs 2017 11:22

Izskatot J.B., personas kods ***, adrese ***, 2017.gada 17.maija iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no būvju īpašuma Bērzpils iela 62A, Balvos vienu ēku, ņemot vērā, ka J.B. būvju īpašums sastāv no divām ēkām, J.B. vēlas atdalīt vienu ēku ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0064 009, un, pamatojoties uz LR 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 2015. gada 8.decembra MK noteikumu Nr.698 "Adresācijas noteikumi" 13. pantu, kas nosaka, ja uz zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi, bet zemes vienībai nosaka adresi, kas piešķirta vienai no ēkām, kas uz tās atrodas, neatkarīgi no tā, vai ēka un zemes vienība ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā (valdījumā), Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 13/2012 “Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1.punktu, kas nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Inta Kaļva, Andris Kazinovskis, Sandra Kindzule, Aivars Kindzuls, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut atdalīt no būvju īpašuma Bērzpils ielā 62A, Balvos ar kadastra numuru 3801 503 0012, vienu būvi ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0064 009.
2. No atdalītā īpašuma izveidot jaunu būvju īpašumu un piešķirt adresi Bērzpils iela 62C, Balvi, Balvu nov., LV-4501.
3. Būvei ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0064 009 mainīt adresi no Bērzpils iela 62A, Balvi, Balvu nov., LV-4501 uz Bērzpils iela 62C, Balvi, Balvu nov., LV-4501.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei