7.§ Par Balvu novada Domes Atzinības raksta piešķiršanu

Kategorija: 21.06.2017., Protokols Nr.8
Trešdiena, 28 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 28 Jūnijs 2017 11:22

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, un Balvu novada Domei iesūtītajiem iesniegumiem, kuros ierosina apbalvot ar domes Atzinības rakstu Balvu novada svētkos, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Inta Kaļva, Andris Kazinovskis, Sandra Kindzule, Aivars Kindzuls, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piešķirt Balvu novada Domes Atzinības rakstu:
1.1. Individuālā uzņēmuma “Bērzpils aptieka” īpašniecei, aptiekas vadītājai INĀRAI OZOLIŅAI par profesionālu darbu farmācijas nozarē un sabiedrības veselības veicināšanu;
1.2. Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” skolotājai INGAI EISAKAI par ilggadēju, profesionālu pedagoģisko darbu un ieguldījumu Kubulu pirmsskolas izglītības iestāde “Ieviņa” attīstībā;
1.3. Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” apzaļumošanas un labiekārtošanas nozares traktoristam JURIM OŽAM par godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Balvu pilsētvides veidošanā;
1.4. Lazdulejas pagasta bibliotēkas vadītājai SKAIDRĪTEI LOGINAI par ilggadēju un godprātīgu darba pienākumu veikšanu, pagasta kultūrvēstures popularizēšanu un aktīvu dalību pagasta sabiedriskajā dzīvē;
1.5. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Madonas reģionālās nodaļas Balvu Klientu apkalpošanas centra inspektorei DAINAI KOKOREVIČAI par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu sociālajā sistēmā;
1.6. Kubulu pagasta iedzīvotājai TEKLAI SUPEI par ieguldījumu Kubulu pagasta attīstībā, pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, un sakarā ar nozīmīgo dzīves jubileju;
1.7. Briežuciema pagasta iedzīvotājam RIHARDIJAM LOGINAM par ilgtspējīgu un atbildīgu darbu lauksamniecības nozarē un Briežuciema pagasta attīstības veicināšanā;
1.8. Vīksnas pagasta pārvaldes vadītājai GUNTAI RAIBEKAZEI par nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības darbības nodrošināšanā un aktīvu darbu Vīksnas pagasta iedzīvotāju labā;
1.9. Balvu Kultūras un atpūtas centra bērnu deju kolektīva “Balvu vilciņš” vadītājai ZANEI MEIEREI par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, profesionālu darbu un augstiem sasniegumiem, vadot bērnu deju kolektīvu “Balvu vilciņš”.
1.10. Balvu pilsētas iedzīvotājam AIVARAM ĶĪSELIM par ilggadēju un godprātīgu darbu medicīnas nozarē.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei