8.§ Par Balvu novada pašvaldības Pansionāta “Balvi” direktora funkciju deleģēšanu

Kategorija: 21.06.2017., Protokols Nr.8
Trešdiena, 28 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 28 Jūnijs 2017 11:22

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus, sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti, kā arī ņemot vērā Balvu novada pašvaldības Pansionāta “Balvi” direktores Janas Komanes 2017.gada 20.jūnija iesniegumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Inta Kaļva, Andris Kazinovskis, Sandra Kindzule, Aivars Kindzuls, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Svetlana Pavlovska, Anita Petrova, Sandis Puks, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Deleģēt Balvu novada pašvaldības Pansionāta “Balvi” sociālā darba un aprūpes struktūrvienības vadītājai Daigai Romkai veikt Pansionāta “Balvi” direktora pienākumus, kas saistās ar līgumu slēgšanu, administratīvo aktu sagatavošanu un izdošanu, uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkciju izpildi, attiecībā uz S.K., personas kods ***.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei