Budžets 2018

Kategorija: Budžets
Otrdiena, 20 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 04 Janvāris 2019 10:48

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2018.gada 25.janvāra
lēmumu (sēdes prot. Nr.1,1.§)


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

 

2018.gada 25.janvārī
Nr.1/2018
 


PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018.GADA BUDŽETU


Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 46.pantu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu


1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2018.gadam 14 888 546 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2018.gadam 18 612 966 euro, aizņēmumus 3 722 688 euro, aizņēmumu atmaksu 885 341 euro apmērā saskaņā 2. un 3.pielikumu.

3. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2018.gada 1.janvārī 1 528 444 euro apmērā, budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 641 369 euro apmērā, saskaņā ar 4.pielikumu.

4. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldības speciālās izglītības iestāžu, pašvaldības profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam saskaņā ar 5.pielikumu.

5. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam saskaņā ar 6.pielikumu.

6. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam saskaņā ar 7.pielikumu.

7. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības valsts dotācijas sadali 1.-4.klašu skolēnu ēdināšanai saskaņā ar 8.pielikumu.

8. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības dotācijas sadali 5.-10.skolēnu, 5.-6.gadīgo
pusdienu, internāta skolēnu ēdināšanai 2018.gadam, 10-12.klašu skolēnu ēdināšanai no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim kompensējot vienu euro par ēdienreizi saskaņā ar 9.pielikumu.

9. Apstiprināt Balvu Kultūras un atpūtas centra kultūras pasākumu plānu 2018.gadam saskaņā ar 10.pielikumu.

10. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Sporta centra pasākumu plānu 2018.gadam saskaņā ar 11.pielikumu.

11. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības sporta izlašu komandu sporta pasākumu plānu 2018.gadam saskaņā ar 12.pielikumu.

12. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības speciālā budžeta 2018.gada ieņēmumus 419 943 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 183 692 euro apmērā, izdevumus 496 316 euro apmērā un līdzekļu atlikumu uz gada beigām 107319 euro apmērā saskaņā ar 13. un 13.A.pielikumu.

13. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības 2018.gada ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 2698 euro apmērā, izdevumus 2698 euro apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

14. Apstiprināt Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Balvu novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gadā saskaņā ar 15.pielikumu.

15. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības plānoto aizņēmumu un saistību apmēru 2018.-2021.gadam saskaņā ar 16.pielikumu.

16. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pasākumu plānu 2018.gadam saskaņā ar 17.pielikumu.

17. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Valsts budžeta finansējuma sadalījums mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Balvu novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm 2018.gadam saskaņā ar 18.pielikumu.

18. Apstiprināt Balvu novada pašvaldibas finansējumu kolektīvu dalībai XVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos 2018. gada 30.jūnijā - 8. jūlijā saskaņā ar 19.pielikumu.

19. Apstiprināt Balvu Bērnu un jauniešu centra pasākumu plānu 2018.gadam saskaņā ar 20.pielikumu.

20. Balvu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai finansēt budžeta institūcijas proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.

21. Budžetu izpildītājiem 7 dienu laikā pēc saistošo noteikumu pieņemšanas iesniegt Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā 2018.gada budžeta ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes un nodrošināt efektīvu un racionālo pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam.

22. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus programmu finansēšanas plānos un tāmēs 3.pielikumā apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot apstiprināšanai Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā. Šādu grozījumu rezultātā nedrīkst mainīt attiecīgajai programmai apstiprināto budžeta gada kopējo finansējumu, kā arī atalgojumu un kapitālos izdevumus.


Pielikumā:
1.pielikums “Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2018.gadam (EUR)” uz 6 lapām;
2.pielikums “Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2018.gadam (EUR)” uz 5 lapām;
3.pielikums “Balvu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)” uz 15 lapām;
4.pielikums “Balvu novada pašvaldības budžeta atlikumi uz 2018.gada 1.janvāri (EUR)” uz
3 lapām;
5.pielikums “Mērķdotācijas sadalījums Balvu novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldības speciālās izglītības iestāžu, pašvaldības profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam (EUR)” uz 1 lapas;
6.pielikums “Mērķdotācijas sadalījums Balvu novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam (EUR)” uz 1 lapas;
7.pielikums “Mērķdotācijas sadalījums pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam (EUR)”uz 1 lapas;
8.pielikums “Valsts budžeta dotācijas 1.-4.klašu ēdināšanai sadale 2018.gadam (EUR)” uz 1 lapas;
9.pielikums “Pašvaldības dotācija 5.-10. klašu skolēnu, 5.-6.gadīgo bērnu pusdienu, internāta skolēnu ēdināšanai 2018.gadā (janvāris-decembris) (EUR)” uz 1 lapas;
10.pielikums “Balvu Kultūras un atpūtas centra kultūras pasākumu plāns 2018.gadam” uz 10 lapām;
11.pielikums “Balvu Sporta centra pasākumu plāns 2018.gadam” uz 8 lapām;
12.pielikums “Balvu novada sporta izlašu komandu sporta pasākumu plāns 2018.gadam” uz 5 lapām;
13.pielikums “Balvu novada pašvaldības speciālais budžets 2018.gadam (EUR)” uz 1 lapas;
13.A.pielikums “Balvu novada pašvaldības 2018.gada autoceļu finansējuma sadalījums (EUR)” uz 1 lapas;
14.pielikums “Balvu novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2018.gadam (EUR)” uz 1 lapas;
15.pielikums “Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums Balvu novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gadā (EUR)” uz 2 lapām; 16.pielikums “Balvu novada pašvaldības plānoto aizņēmumu un saistību apmērs 2018.-2021.gadam (EUR)” uz 12 lapām;
17.pielikums “Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pasākumu tāme 2018.gadam” uz 10 lapām;
18.pielikums “Valsts budžeta finansējuma sadalījums mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Balvu novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm 2018.gadam” uz 1 lapas;
19.pielikums “Balvu novada pašvaldibas finansējums kolektīvu dalībai XVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos (2018. gada 30.jūnijs-8. jūlijs)” uz 2 lapām;
20.pielikums “Balvu Bērnu un jauniešu centra pasākumu plāns 2018.gadam” uz 4 lapām;
Paskaidrojuma raksts par Balvu novada pašvaldības 2018.gada budžetu” uz 7 (septiņām) lapām.

 

Domes priekšsēdētājs
A.Pušpurs
 

Nr.16/2018 Grozījumi Balvu novada Domes 25.01.2018 saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Balvu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”
Nr.19/2018 Grozījumi Balvu novada Domes 25.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Balvu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”
Nr.21/2018 Grozījumi Balvu novada Domes 25.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Balvu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas