1.§ Par sociālās dzīvojamās mājas Liepu ielā 2, Balvi, Balvu novads, nolikuma atcelšanu

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija sociālajā jomā ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.), likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 6.pantu, kas nosaka, ka kārtību, kādā personu (ģimeni) atzīst par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, nosaka attiecīgās pašvaldības dome, Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikuma, kas apstiprināts ar Balvu novada Domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu (protokols Nr.5, 3.§), 2.3.3. un 2.7.5.apakšpunktiem, kas nosaka, ka Sociālā dienesta pakļautībā ir struktūrvienība – sociālās dzīvojamās mājas un Sociālā dienesta vadītājam ir tiesības apstiprināt struktūrvienību nolikumus, 2007.gada 8.februāra Balvu pilsētas Domes sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 4.§), 2018.gada 5.aprīļa Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atcelt Sociālās dzīvojamās mājas Liepu ielā 2, Balvos nolikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas