2.§ Par Balvu novada pašvaldības Sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos izveidi un nolikuma apstiprināšanu

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Izskatot Balvu novada Bāriņtiesas 2018.gada 27.marta iesniegumu Nr.1–14/586 ar lūgumu apstiprināt Sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos nolikumu (pielikumā pievienots nolikuma projekts) un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), 2017.gada 12.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.545 „Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” 4.punktu, kas nosaka, ka sadarbības grupa ir konsultatīva koleģiāla institūcija, kuru izveido pašvaldība, un tās darbības teritorija ir attiecīgā novada vai republikas pilsētas administratīvā teritorija, 5.punktu, kurā noteikts, ka sadarbības grupas sastāvā iekļauj pārstāvjus no pašvaldības policijas, pašvaldības sociālā dienesta, pašvaldības izglītības pārvaldes un bāriņtiesas, 14.punktu, kurā noteikts, ka sadarbības grupa darbojas saskaņā ar pašvaldības domes izstrādāto sadarbības grupas nolikumu, 2018.gada 5.aprīļa Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izveidot Balvu novada pašvaldības Sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.
2. Apstiprināt Sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos nolikumu (pielikums).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas