5.§ Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0288 Vīksnas pagastā, Balvu novadā

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Izskatot Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2018.gada 26.februāra vēstuli Nr.2-13-V/850 par kadastra datu labošanu zemes vienībai 3894 004 0136, Vīksnas ciemā, Vīksnas pagastā, kuras rezultātā tika izveidota jauna zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0288, kurai jānosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas un 93.pantu, kas nosaka, ka zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu un ja Valsts zemes dienests konstatējis kadastra datu neatbilstību dokumentiem, uz kuru pamata kadastra dati reģistrēti vai aktualizēti, tas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā izlabo kļūdainos kadastra datus, tos aktualizējot, 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi reģistrē Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un 16.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis, 23.2.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētai zemes vienībai (zemes vienības daļai), kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai, ja detālplānojums nav nepieciešams un ja ir izsniegta būvatļauja un neapbūvēta zemes vienība pēc platības atbilst apbūves noteikumos noteiktajām prasībām (ievēro šo noteikumu 14.1.punktā minēto neapbūvētas zemes iedalījumu), Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13/2012 „Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 1.punktu, kas nosaka, ka šie noteikumi nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2018.gada 5.aprīļa Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0288 0,02 ha platībā lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājam.
3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas