6.§ Par grozījumiem Balvu novada domes 2018.gada 8.marta lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Misāni” Balvu novada Vectilžas pagastā”

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Izskatot SIA „TopoHaus”, Reģ.nr.44103064275, sertificēta zemes ierīkotāja Didža Ozoliņa, sert. BA Nr.14, izstrādāto un, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu – 2018-01-31 09:37:00, iesniegto Zemes ierīcības projektu Vectilžas pagastā, Balvu nov., nekustamajam īpašumam „Misāni” ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0050, (īpašnieks J.M., personas kods ***, pilnvarotā persona I.L., personas kods ***), kurā paredzēts sadalīt nekustamo īpašumu divās zemes vienībās, piešķirot zemes vienībām un ēkām nosaukumus un nosakot lietošanas mērķus, aprobežojumus un servitūtus un pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, 1997.gada 6.marta likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.pantu 1. un 2. punktu, kas nosaka, ka nekustamo īpašumu, arī ēkas, kas sadalīts reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties vai ar tiesas spriedumu, ja nepieciešams, uzliekot aprobežojumus vai nosakot servitūtus, var ierakstīt zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā patstāvīgu īpašuma objektu šādos gadījumos: katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura atrodas viņa ēkas vai ēkas daļa, un zemes gabalam ir piešķirts kadastra numurs; katram atdalītajam nekustamajam īpašumam pašvaldība noteikusi adresi, 2016. gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, kurš nosaka, ka pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot vai pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā zemes ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu un laiku, kad tas minēto dokumentu ir parakstījis) vai projekta grafiskās daļas kopiju, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis; 23.2.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētai zemes vienībai (zemes vienības daļai), kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai, ja detālplānojums nav nepieciešams un ja ir izsniegta būvatļauja un neapbūvēta zemes vienība pēc platības atbilst apbūves noteikumos noteiktajām prasībām (ievēro šo noteikumu 14.1.punktā minēto neapbūvētas zemes iedalījumu), Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13/2012 „Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 1.punktu, kas nosaka, ka šie noteikumi nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2018.gada 5.aprīļa Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt grozījumus Balvu novada Domes 2018.gada 8.marta lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Misāni” Balvu novada Vectilžas pagastā” (sēdes protokols Nr.3, 8.§), izsakot lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:

„2. Zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0269 platībā 1.9 ha uz tās atrodošajām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 3890 006 0050 002 un 3890 006 0050 003 piešķirt nosaukumu „Avangards” un mainīt adresi no „Misāni”, Vectilža, Vectilžas pag., Balvu nov. uz adresi „Avangards”, Vectilžas pag., Balvu nov., noteikt lietošanas mērķi – 1001 “rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.”.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājam.
3. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas