24.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā „Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.S. Briežuciema pagastā, Balvu novadā”

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), LR 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13/2012 „Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1.punktu, kas nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2018.gada 5.aprīļa Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Tālis Korlašs, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt grozījumu Balvu novada Domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā „Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.S. Briežuciema pagastā, Balvu novadā” (protokols Nr.1,43.§), izsakot lēmuma 1.punktu jaunā redakcijā:

“1. Pagarināt 2007.gada 21.novembrī noslēgto zemes nomas līgumu ar V.S. par Balvu novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Briežuciema pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0087, 2,45 ha platībā (lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 0,52 ha, meži – 1,80 ha, krūmāji – 0,07 ha, zem ceļiem – 0,06 ha) nomu, saskaņā ar izkopējumu no Briežuciema pagasta kadastra kartes (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu pagarināt uz 10 (desmit) gadiem.”.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas