34.§ Par nekustamā īpašuma „Purviņas”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Izskatot J.P., personas kods ***, adrese ***, 2018.gada 2.marta iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Purviņas”, Bērzpils pagastā vienu zemes vienību un ņemot vērā, ka J.P. nekustamais īpašums „Purviņas”, kadastra numuru 3850 002 0331, sastāv no vienpadsmit zemes vienībām 52,90 ha kopplatībā, J.P. vēlas atdalīt vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3850 005 0145 un pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese; 19.panta 1.punktu, kas nosaka, ka pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, Kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13/2012 „Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1.punktu, kas nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2018.gada 5.aprīļa Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Purviņas”, Bērzpils pagastā ar kadastra numuru 3850 002 0331, 52,90 ha kopplatībā, zemes vienību 9,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3850 005 0145.
2. No atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3850 005 0145 izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Ozollejas”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas