35.§ Par nekustamā īpašuma „Sutņu mājas”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Izskatot I.T., personas kods ***, adrese ***, 2018.gada 21.marta iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Sutņu mājas”, Bērzpils pagastā vienu zemes vienību un ņemot vērā, ka I.T. nekustamais īpašums „Sutņu mājas”, kadastra numuru 3850 004 0061, sastāv no divām zemes vienībām 10,20 ha kopplatībā, I.T. vēlas atdalīt vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0061 un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese; 19.panta 1.punktu, kas nosaka, ka pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, Kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.7. un 2.8.apakšpunktā minētos objektus, 7.punktu, kas nosaka, ka adresācijas sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, likvidācijas, adreses pieraksta formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtība, 15.punktu, kas nosaka, ka novadu un novadu pagastu apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētai zemes vienībai, viensētai vai ēkai piešķir nosaukumu, neizmantojot ciparus, Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13/2012 „Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1.punktu, kas nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2018.gada 5.aprīļa Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Sutņu mājas”, Bērzpils pagastā ar kadastra numuru 3850 004 0061, 10,20 ha kopplatībā, zemes vienību 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0061.
2. No atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0061 izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Jaunliepas”.
3. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0061 un uz tās esošajām ēkām adresi no „Sutņu mājas”, Līdumnieki, Bērzpils pag., Balvu nov., LV–4576 uz „Jaunliepas”, Bērzpils pag., Balvu nov., LV–4576.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas