37.§ Par nekustamā īpašuma „Sudarbes māja” Vectilžas pagastā sadali un jaunu īpašumu izveidošanu

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Izskatot Vectilžas pagasta pārvaldes vadītājas Genovefas Jermacānes 2018.gada 27.marta iesniegumu Nr.1,8/11 par nekustamā īpašuma sadali un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, LR 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pamatojoties uz personas iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, LR 1995.gada 29.marta likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja: uz šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”; 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, LR 2015.gada 11.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 13.punktu, kas nosaka, ka, ja uz apbūvei paredzētas zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai un ar to funkcionāli saistītajām ēkām piešķir atsevišķu adresi neatkarīgi no tā, vai ēkas ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā (valdījumā); Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13/2012 „Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 1.punktu, kas nosaka, ka šie noteikumi nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2018.gada 5.aprīļa Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atdalīt no Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Sudarbes māja”, kadastra numurs 3890 006 0147, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0147, 1,2027 ha platībā.

1.1. No atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0147 izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Dzīvokļu mājas”.
1.2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0147 un uz tās esošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0147 001 piešķirt adresi „Jaunā māja”, Vectilža, Vectilžas pag., Balvu nov., LV–4571.
1.3. Ēkām ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0147 002, 3890 006 0147 003, 3890 006 0147 004 un 3890 006 0147 005 saglabāt adresi „Pasta māja”, Vectilža, Vectilžas pag., Balvu nov., LV–4571.

2. Atdalīt no Balvu novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma „Sudarbes māja”, kadastra numurs 3890 006 0147, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0148, 1,4 ha platībā.

2.1. No atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0148 izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Kūtiņas”.
2.2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0148 mainīt zemes lietošanas mērķi no – 0701 – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve uz – 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve.

3. Atdalīt no Balvu novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma „Sudarbes māja”, kadastra numurs 3890 006 0147, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3890 005 0170, 1,0514 ha platībā.
4. No atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 005 0170 izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Sāvānu māja”.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas