38.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā „Par zemes vienības „Upenes” ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0763 Balvu pagastā, Balvu novadā, platības precizēšanu un sadali”

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums, racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pamatojoties uz personas iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13/2012 „Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 1.punktu, kas nosaka, ka šie noteikumi nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2018.gada 5.aprīļa Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt grozījumu Balvu novada Domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā „Par zemes vienības „Upenes” ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0763 Balvu pagastā, Balvu novadā, platības precizēšanu un sadali” (protokols Nr.1,29.§), izsakot pielikumu jaunā redakcijā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas