46.§ Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads atsavināšanu

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, Balvu novada pašvaldības 2016.gada 14.jūlija saistošo noteikumu Nr.19/2016 „Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 42. punktu, kas nosaka, ka, ja uz brīvo dzīvojamo platību divu mēnešu laikā nav pieteikusies neviena persona (ģimene) pašvaldība dzīvojamo platību pārdod izsolē un izsoles noteikumus izstrādā un izsoli organizē Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisija, 2018.gada 5.aprīļa Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.8 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads, kas sastāv no vienistabu dzīvokļa 39,9 m2 platībā (kadastra apzīmējums 3858 006 0480 001 008) un kopīpašuma 3990/145450 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes.
2. Uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajai nodaļai veikt nepieciešamās darbības lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa, reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda.
3. Uzdot Balvu novada pašvaldības Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, piesaistot sertificētu vērtētāju, un izstrādāt izsoles noteikumus.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas