48.§ Par kustamās mantas, autogreidera DZ-143-1, valsts reģistrācijas numurs T348LC, norakstīšanu

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustāmo mantu un ņemot vērā 2018.gada 19.marta Balvu novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumu par ierosinājumu nodot autogreideri DZ-143-1 (valsts reģistrācijas numurs T348LC) metāllūžņu savākšanas uzņēmumā (protokols Nr.5, 2.§), jo autogreidera DZ-143-1 pārdošana par brīvu cenu bija nesekmīga, 2018.gada 5.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut norakstīt autogreideri DZ-143-1 – valsts reģistrācijas numurs T348LC, reģistrācijas apliecības Nr.A235460, izlaiduma gads 1989, rūpnīcas Nr.890753, motora Nr.990634, atlikusī bilances vērtība EUR 0.00 (nulle euro 00 centi).
2. Uzdot Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” direktoram Uldim Sprudzānam veikt lēmuma 1.punktā minētā traktora noņemšanu no uzskaites Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā.
3. Uzdot Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” direktoram Uldim Sprudzānam lēmuma 1.punktā minēto traktoru nodot metāllūžņu pārstrādes uzņēmumā un ieņēmumus ieskaitīt Balvu novada pašvaldības budžetā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram un Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” galvenajam grāmatvedim.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas