50.§ Par kustamās mantas, universālās pašgājējmašīnas EO2621, valsts reģistrācijas numurs T8725LF, pārdošanu par brīvu cenu

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt pārdodot par brīvu cenu, 7.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ja lēmumā par publiskas personas mantas atsavināšanu noteiktais atsavināšanas veids nav bijis sekmīgs, institūcija (amatpersona), kura devusi atļauju atsavināšanai, var noteikt citu atsavināšanas veidu, 32.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka, ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu, var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu, 37.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusi bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro un sarīkotā izsole ir bijusi nesekmīga, 2017.gada 9.novembra Balvu novada domes lēmumu „Par kustamās mantas – traktora T-16M, valsts reģistrācijas numurs T 342 LC, traktora T-25A, valsts reģistrācijas numurs T 7921 LP, traktora T-25A, valsts reģistrācijas numurs T 2340 LC, universālā pašgājēja EO2621, valsts reģistrācijas numurs T8725LF un autogreidera DZ-143-1, valsts reģistrācijas numurs T 348 LC nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.15,10.§) un ņemot vērā 2018.gada 19.marta Balvu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumu par ierosinājumu kustamo mantu pārdot par brīvu cenu (protokols Nr.5, 3.§), 2018.gada 5.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Noteikt kustamās mantas – universālās pašgājējmašīnas EO2621, valsts reģistrācijas numurs T8725LF, atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt kustamās mantas pārdošanas cenu EUR 1177 (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit septiņi euro).
3. Publicēt sludinājumu par kustamās mantas – universālās pašgājējmašīnas EO2621, valsts reģistrācijas numurs T8725LF, pārdošanu pa brīvu cenu pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Ziemeļlatgales laikrakstā „Vaduguns”, nosakot, ka pieteikums par universālās pašgājējmašīnas EO2621, valsts reģistrācijas numurs T8725LF, pirkšanu iesniedzams Balvu novada pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas.
4. Ja piecu dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā.
5. Apstiprināt kustamās mantas, universālās pašgājējmašīnas EO2621, valsts reģistrācijas numurs T8725LF, izsoles noteikumus (pielikums).
6. Ja piecu dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, uzdot organizēt izsoli Balvu novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai.
7. Ja piecu dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās viens pircējs, uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot kustamās mantas – universālās pašgājējmašīnas EO2621, valsts reģistrācijas numurs T8725LF, pirkuma līgumu un nodošanas – pieņemšanas aktu.
8. Uzdot Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” direktoram Uldim Sprudzānam veikt lēmuma 1.punktā minētā traktora noņemšanu no uzskaites Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā.
9. Ja piecu dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas nav pieteicies neviens pircējs, uzdot Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” direktoram Uldim Sprudzānam lēmuma 1.punktā minēto traktoru nodot metāllūžņu pārstrādes uzņēmumā un ieņēmumus ieskaitīt Balvu novada pašvaldības budžetā.
10. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram un Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” galvenajam grāmatvedim.
11. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601).

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas