51.§ Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.29 Pārupes ielā 10, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, atkārtotu atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka publiska persona, rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, kas nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, 9.panta otro daļu, kas nosaka, Institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija, 32.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas, 2017.gada 13.aprīļa Balvu novada Domes lēmumu „Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.29 Pārupes ielā 10, Tilža, Tilžas pagasts Balvu novads atsavināšanu” (protokols Nr.5, 34.§), nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Dzieti” 2017.gada 31.augusta atskaiti un ņemot vērā 2018.gada 27.marta Balvu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumu par ierosinājumu samazināt sākumcenu līdz 60 procentiem un rīkot atkārtotu trešo izsoli (protokols Nr.6, 1.§), 2018.gada 5.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atkārtoti atsavināt, samazinot sākumcenu līdz 60 procentiem, atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.29 Pārupes ielā 10, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr.3886 900 0067 (kadastra apzīmējums 3886 003 0479 001 029), kas sastāv no trīs istabu dzīvokļa 79.2 m2 platībā un kopīpašuma 7920/207710 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 3886 003 0479 001).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu EUR 912 (deviņi simti divpadsmit euro).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.29 Pārupes ielā 10, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, atkārtotas izsoles noteikumus (pielikums).
4. Uzdot organizēt izsoli Balvu novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai.

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas