52.§ Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atkārtotu atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka publiska persona, rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, kas nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, 9.panta otro daļu, kas nosaka, Institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija, 32.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas, 2017.gada 13.aprīļa Balvu novada Domes lēmumu „Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.1 Skolas iela 31, Balvu stacija, Kubulu pagasts, Balvu novads atsavināšanu” (protokols Nr.5, 35.§), nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Dzieti” 2017.gada 31.augusta atskaiti un ņemot vērā 2018.gada 27.marta Balvu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumu par ierosinājumu samazināt sākumcenu līdz 60 procentiem un rīkot atkārtotu izsoli (protokols Nr.6, 2.§), 2018.gada 5.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atkārtoti atsavināt, samazinot sākumcenu līdz 60 procentiem, atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.1 Skolas ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr.3858 9000130 (kadastra apzīmējums 3858 006 0734 001 001), kas sastāv no divistabu dzīvokļa 49.5 m2 platībā un kopīpašuma 4950/19730 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 3858 006 0734 001) un zemes platības atbilstoši domājamajām daļām 641.52 m2 platībā (kadastra apzīmējums 3858 006 0734) un palīgēkas platības atbilstoši domājamajām daļām 7.6 m2 platībā (kadastra apzīmējums 3858 006 0734 002).
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu EUR 300 (trīs simti euro).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atkārtotas izsoles noteikumus (pielikums).
4. Uzdot organizēt izsoli Balvu novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai.

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas