55.§ Par nekustamā īpašuma „Veldres”, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads pārdošanu

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Izskatot L.R., personas kods ***, adrese ***, 2018.gada 19.marta iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), 41.panta otro daļu, kas nosaka, ka, ja publiskas personas manta pārdota uz nomaksu, tad, slēdzot līgumu, ņem vērā šā likuma 36.panta trešās daļas nosacījumus; 36.panta trešo daļu, kas nosaka, ka, pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem un par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, 44.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka publiskai personai piederošu zemes gabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam, 2016.gada 15.septembra Balvu novada Domes lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Veldres”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.12, 22.§) un nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Dzieti” atskaiti, 2018.gada 5.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pārdot L.R., personas kods ***, nekustamo īpašumu „Veldres”, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, kadastra Nr.3848 003 0189, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 1.06 ha (kadastra apzīmējums 3848 001 0106) un zemes vienības ar kopējo platību 0.4584 ha (kadastra apzīmējums 3848 003 0089) saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu EUR 1825 (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit pieci euro).
3. Noteikt nomaksas termiņu – 3 gadi no līguma noslēgšanas dienas.
4. Uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma „Veldres”, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, nomaksas pirkuma līgumu un nodošanas – pieņemšanas aktu.
5. Uzdot Finanšu un attīstības nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma „Veldres”, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, nomaksas grafiku, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 41.panta otrās daļas un 36.panta trešās daļas nosacījumus.
6. Konstatēt par spēkā neesošu 2017.gada 13.jūlija Balvu novada domes lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Veldres”, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads pārdošanu” (protokols Nr.9, 45§.).
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram un Centralizētās grāmatvedības galvenajam grāmatvedim.
8. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601).

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas