56.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0634, Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu novadā iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, LR 2007.gada 30.oktobra MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus, 19.punktu, kas nosaka, ka ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā un nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu, Balvu novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra noteikumu Nr.4/2013 „Par Balvu novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu” 2.2.1punktu, kas nosaka, ka, ja zemes vienība atrodas Balvu pilsētas teritorijā, Balvu pagasta Verpuļevas ciema un Centramuižas mazdārziņu teritorijā (L3), tā tiek nodota nomā nomas tiesību izsoles kārtībā, 2018.gada 8.marta Balvu novada Domes lēmumu „Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0634, Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu nomai” (protokols Nr.16, 22.§), 2018.gada 5.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izsolīt nomas tiesības uz Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra numuru 3846 005 0634, (kadastra apzīmējums 3846 005 0634), Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu novadā, 800 m2 kopplatībā (zemes gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve) saskaņā ar 1.pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
2. Apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākumcenu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, kas sastāda EUR 6,84 (seši euro, 84 centi) gadā.
3. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus saskaņā ar 2.pielikumu.
4. Uzdot Balvu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli.

1. pielikums
2. pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas