57.§ Par nedzīvojamās telpas Nr.30 Brīvības ielā 47, Balvos, Balvu novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labumu organizācijai biedrībai „LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS”

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Izskatot biedrības „LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS” Balvu komitejas, Reģ.Nr.40008002279, adrese Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV–4501, 2018.gada 21.marta iesniegumu par telpas Nr.30 Brīvības ielā 47, Balvos, Balvu novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā ar mērķi pārtikas materiālās palīdzības komplektu uzglabāšanai un izsniegšanai Balvu novada trūcīgo iedzīvotāju nodrošināšanai, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajā funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.), likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek pašvaldības nekustamo īpašumu, kurš tiek izmantots medicīnas vai sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 41.punktu, kas nosaka, ka atvasināta publiska persona savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, 5.panta trešās daļas 1. un 3.punktu, kas nosaka, ka, ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu informāciju: bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, stāvoklis un apraksts, un nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš, 5.panta trešo prim daļu, kas nosaka, ka tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus, 5.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka, ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts nodot publiskas personas nekustamo vai kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, lēmumu par to pieņem atvasinātas publiskas personas orgāns, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, 5.panta piekto daļu, kas nosaka, ka lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem atvasinātas publiskas personas orgāns. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai nodod uz laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai var nodot atkārtoti; 5.panta sesto daļu, kas nosaka, ka pamatojoties uz lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, slēdz rakstveida līgumu. Līgumā nosaka arī attiecīgās publiskas personas institūcijas tiesības kontrolēt, vai bezatlīdzības lietošanā nodotā manta ir izlietota likumīgi un lietderīgi, un ņemot vērā, ka ar 2005.gada 26.maija lēmumu Nr.150 biedrībai „LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, 2018.gada 5.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Nodot sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai „LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS”, (Reģ.Nr.40008002279), bezatlīdzības lietošanā līdz 2020.gada 30.decembrim nedzīvojamo telpu Nr.30 Brīvības ielā 47, Balvos, Balvu novadā (kadastra Nr.3801 003 0498 001 030), 27,10 m2 platībā, ēkas atlikusī bilances vērtība EUR 117656,80 (viens simts septiņpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit seši euro 80 centi), telpas atlikusī bilances vērtība EUR 1018,43 (viens tūkstotis astoņpadsmit euro, 43 centi).
2. Noteikt nedzīvojamās telpas lietošanas mērķi pārtikas materiālās palīdzības komplektu uzglabāšanai un izsniegšanai Balvu novada trūcīgo iedzīvotāju nodrošināšanai.
3. Uzdot Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktorei B.Vizulei noslēgt patapinājuma līgumu par nedzīvojamās telpas Nr.30 nodošanu bezatlīdzības lietošanā līdz 2020.gada 30.decembrim sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai „LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS”, līgumā nosakot, ka sabiedriskā labuma biedrība „LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS”, sedz izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem.
4. Lietošanā nodotā nedzīvojamā telpa nododama atpakaļ Balvu profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai pēc noslēgtā līguma termiņa beigām. Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, ja nodibinājums zaudē sabiedriskā labuma organizācijas statusu, un ja netiek ievērots lēmuma 2.punktā noteiktais nedzīvojamās telpas lietošanas mērķis.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas