58.§ Par nekustamā īpašuma „Hortenzijas”, Briežuciems, Briežuciema pagasts, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, kas nosaka, institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas un ņemot vērā nekustamā īpašuma „Hortenzijas”, Briežuciems, Briežuciema pagasts, Balvu novads 2018.gada 27.marta izsoles rezultātus (Balvu novada pašvaldības Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2018.gada 27.marta sēdes protokols Nr.6, 5.§), 2018.gada 5.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Hortenzijas”, Briežuciemā, Briežuciema pagastā, Balvu novadā, kas sastāv no zemes vienības 0.0609 ha platībā, kadastra Nr.3852 004 0250 (kadastra apzīmējums 3852 004 0250) un ēkas (kadastra apzīmējums 3852 004 0250 001), izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju F.L., personas kods ***, adrese ***, kurš iegādājās minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 8650 (astoņi tūkstoši seši simti piecdesmit euro).
2. Uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma – „Hortenzijas”, Briežuciems, Briežuciema pagasts, Balvu novads, pirkuma līgumu un nodošanas – pieņemšanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram un Centralizētās grāmatvedības galvenajam grāmatvedim.
4. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas