62.§ Par aizņēmumu Balvu stadiona pārbūves papilddarbiem

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kur noteikts, ka tikai dome var lemt par aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā, LR likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības var ņemt no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus, LR likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka viens no aizņēmumu mērķiem ir izglītības iestāžu investīciju projekti, un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā tiek sniegti pašvaldības aizņēmumi, Balvu novada Attīstības programmas 2018. – 2024.gadam Investīciju plāna 2018. – 2024.gadam Vidējā termiņa 2.prioritātes „Veselīgs novads”, 6. Rīcības virziena „Sports un aktīvā atpūta”, projektu Nr.78 „Balvu stadiona pārbūves papilddarbi”, 2018.gada 5.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju Balvu novada pašvaldībai 2018.gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 245 191.98 (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši viens simts deviņdesmit viens euro, 98 centi) uz 30 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi aizņēmumam izglītības iestāžu investīciju projektam „Balvu stadiona pārbūves papilddarbi”.
2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku (pielikums).
3. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar Balvu novada pašvaldības budžetu.
4. Uzdot Finanšu un attīstības nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Balvu novada Domes 2017.gada 14.septembra lēmumu „Par aizņēmumu Balvu stadiona pārbūves papilddarbiem” (protokols Nr.13, 55.§).
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas