63.§ Par aizņēmumu projekta „Ceļa Dambergi – Ploskene – Augstasils posma pārbūve” īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kur noteikts, ka tikai dome var lemt par aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanos pašvaldības vārdā, LR likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības var ņemt no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus, LR likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka viens no aizņēmumu mērķiem ir Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā tiek sniegti pašvaldības aizņēmumi, Balvu novada Attīstības programmas 2018. – 2024.gadam Investīciju plāna 2018. – 2024.gadam Vidējā termiņa 3.prioritātes „Veselīga vide ar atbilstošu struktūru”, 11.Rīcības virziena „Transporta infrastruktūra un mobilitāte”, projektu Nr.104 „Balvu novada grants ceļu būvniecība un pārbūve”, 2018.gada 5.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju Balvu novada pašvaldībai 2018.gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 135 166,38 (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts sešdesmit seši euro, 38 centi) uz 5 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi aizņēmumam projekta „Ceļa Dambergi – Ploskene – Augstasils posma pārbūve” īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014. –2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku (pielikums).
3. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar Balvu novada pašvaldības budžetu.
4. Uzdot Finanšu un attīstības nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas