65.§ Par Balvu Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Izskatot Balvu Bērnu un jauniešu centra direktores O.Losevas 2018.gada 24.janvāra iesniegumu Nr.1–5/3 un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu) un „g” apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par citiem pakalpojumiem un Balvu novada pašvaldības 2015.gada 11.jūnija noteikumiem Nr.4/2015 „Balvu novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu aprēķināšanas kārtība”, 2018.gada 5.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Balvu Bērnu un jauniešu centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumu.
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Balvu novada Domes 2013.gada 12.septembra lēmumu „Par Balvu Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.13, 57.§).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu Bērnu un jauniešu centra direktoram.

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas