66.§ Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018. – 2020.gadam iekļauto Balvu novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu, finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības saskaņošanu

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija sociālajā jomā ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.) un Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 36.1punktu, kas nosaka, ka plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānos iekļauj tikai ar attiecīgo pašvaldību saskaņotu šo noteikumu 35.11.5.apakšpunktā minēto infrastruktūras attīstības risinājumu, tā īstenošanai reāli nepieciešamo finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem, tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma ietvaros pieejamo finansējumu, kā arī sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības katrai pašvaldībai, 2018.gada 5.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Andris Kazinovskis), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Saskaņot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018. – 2020.gadam (izstrādāts Latgales plānošanas reģiona projektā „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005, ietvaros) iekļauto Balvu novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu, finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības (pielikums).
2. Piedalīties plāna īstenošanā saskaņā ar pieejamo finansējumu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākumā „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas