67.§ Par Dzintras Pipcānes iecelšanu Vīksnas pagasta pārvaldes vadītāja amatā

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, 40.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka par pagasta pārvaldes vadītāja amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus par katram amatam izvirzītajiem kandidātiem, 2018.gada 12.aprīļa Atklātas balsošanas ar vēlēšanu zīmēm gaitas protokolu Nr.1, ATKLĀTI BALSOJOT AR VĒLĒŠANU ZĪMĒM: PAR – 12 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Iecelt Dzintru PIPCĀNI, personas kods ***, Balvu novada pašvaldības Vīksnas pagasta pārvaldes vadītāja amatā ar 2018.gada 20.aprīli.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas