68.§ Par samaksas atcelšanu Balvu novada Domes deputātam Sandim Pukam

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Izskatot Balvu novada Domes deputāta Sanda Puka 2018.gada 9.aprīļa iesniegumu, kurā deputāts S.Puks ar 2018.gada 1.maiju atsakās no atlīdzības par deputāta pienākumu pildīšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu, kurš nosaka, ka tikai Dome var noteikt atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – 2 (Inta Kaļva, Aija Mežale), atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Sandis Puks, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atcelt ar 2018.gada 1.maiju Balvu novada Domes deputātam Sandim Pukam Balvu novada pašvaldības Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 2.1.1.punktā paredzēto atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas