Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Balvu novadā

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Piektdiena, 14 Jūnijs 2019
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 26 Jūnijs 2019 13:12

Balvu novada pašvaldība ir viena no Latgales reģiona pašvaldībām, kura piedalās projektā „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (turpmāk – DI projekts), kura realizācijas laiks ir  01.01.2016. līdz 31.12.2023.

Deinstitucionalizācijas (DI) process paredz cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem  (turpmāk - personas ar GRT) iekļaušanu sabiedrībā un iesaisti darba tirgū,  veicinot viņu neatkarību un patstāvību. Tādējādi viens no projekta mērķiem ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo (SBS) pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar GRT un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs vai audžuģimenēs.

DI projekta ietvaros Balvu novadā tika izvērtētas 39 pilngadīgu personu ar GRT un  50 bērnu ar FT un viņu vecāku, kā arī 10 bez vecāku gādības palikušo bērnu, kuri atradās pašvaldības bērnu aprūpes centrā, vajadzības. Visām šīm personām ir izstrādāti individuālie atbalsta plāni, kuros tika norādīti katrai personai nepieciešamie SBS pakalpojumi.

Jau ir uzsākta SBS pakalpojumu sniegšana. Tā DI projekta ietvaros četrām  personām ar GRT tiek sniegts grupu dzīvokļa pakalpojums, trīs bērniem ar FT, kuriem ir noteiktas īpašas kopšanas indikācijas, tika sniegts aprūpes mājās pakalpojums, pašreiz šī pakalpojuma sniegšana tik turpināta vienam bērnam. Viens klients ir saņēmis “Atelpas brīža“ pakalpojumu institūcijā. Laika periodā no 2016.gada līdz 2018.gadam Balvu novada pašvaldība ir saņēmusi kompensāciju no DI projekta līdzekļiem 32701,25 EUR apmērā. SBS pakalpojumu sniegšana turpinās, piesaistot jaunus speciālistus.

Balvu novada pašvaldība ir iesniegusi projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība DI plāna īstenošanai Balvu novadā”, lai izremontētu telpas, iegādātos nepieciešamās iekārtas un mēbeles jaunu SBS pakalpojumu sniegšanai.

Ēkā Vidzemes ielā 2B, Balvos, paredzēts izveidot dienas aprūpes centra pakalpojumu 20 personām ar GRT, dienas aprūpes centru 10 bērniem ar FT, specializētās darbnīcas 16 personām ar GRT un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru bērniem ar FT, kur būs pieejami dažādu speciālistu pakalpojumi.

Ēkā Liepu ielā 2, Balvos, plānots iekārtot telpas grupu dzīvokļa pakalpojuma sniegšanai 16 personām ar GRT.

Katrs bērns ar FT, kurš ir izvērtēts DI projektā, saskaņā ar atbalsta plānu bez maksas var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ne vairāk kā 40 sniegšanas reizes projekta īstenošanas laikā. Bērnu ar FT  likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes var saņemt psihologa, rehabilitologa pakalpojumus, fizioterapiju, kā arī izglītojošās atbalsta grupas ne vairāk kā 20 pakalpojuma sniegšanas reizes visā projekta īstenošanas laikā.

Atgādinām, ka DI projekta ietvaros, bez izvērtēšanas, bērni, kuriem ir noteikta invaliditāte un izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, var saņemt šādus SBS pakalpojumus:

  1. Īslaicīgas sociālās aprūpes jeb “atelpas brīža pakalpojums institūcijā līdz 30 diennaktīm gadā.
  2. Aprūpes pakalpojums:
    • līdz bērna četru gadu vecumam (ieskaitot) ne vairāk kā 50 stundas nedēļā;
    • no piecu līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) ne vairāk kā 10 stundas nedēļā.

Projekta ietvaros, ņemot vērā katras personas ar GRT un katra bērna ar FT un viņa vecāku individuālās vajadzības, var  nodrošināt katram iespējami efektīvāko atbalstu funkcionālo traucējumu un to radīto seku novēršanai vai mazināšanai, un veicinātu vienlīdzīgu iespēju izmantošanu.

Vairāk par DI projektu var lasīt  Latgales plānošanas mājas lapā: https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/#.XQKVro_HOUk 

Lai  pašvaldība varētu organizēt izvēlēto pakalpojumu sniegšanu, aicinām DI projektā izvērtētās personas ar GRT un bērnu ar FT likumiskos pārstāvjus vai audžuģimenes doties uz Balvu novada pašvaldības Sociālo dienestu, lai aktualizētu vajadzības pēc nepieciešamajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, kas ir paredzēti individuālajos atbalsta plānos, izrunātu ar sociālajiem darbiniekiem pakalpojumu saņemšanas iespējas, vienotos par pakalpojumu saņemšanas laiku, kā arī iesniegtu iesniegumu un citus dokumentus pakalpojumu piešķiršanai.

Sīkāku informāciju var iegūt, vēršoties Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā personīgi vai zvanot pa tālr. 64521189, 26194104 (sociālā darbiniece Indra Breidaka), 27884946 (projektu vadītāja Vija Vārtukapteine).

 V.Vārtukapteine, t.27884946

nap 2020 esf ieguldijums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei