3.§ Par grozījumu Stacijas pamatskolas nolikumā

Kategorija: 22.08.2019., Protokols Nr.13
Ceturtdiena, 29 Augusts 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 29 Augusts 2019 11:55

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus un ņemot vērā Stacijas pamatskolas direktora 2019.gada 22.jūlija iesniegumu (Nr.SP/2019/1.18/43/N), 2019.gada 16.augusta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Andris Bačuks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Izdarīt ar Balvu novada domes 2009.gada 13.augusta lēmumu „Par Stacijas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 19.§) apstiprinātajā Stacijas pamatskolas nolikumā šādu grozījumu:

Svītrot 11.4.punktu.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas