4.§ Par grozījumiem Balvu novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Tīreļi 1” Balvu novada Vīksnas pagastā”

Kategorija: 22.08.2019., Protokols Nr.13
Ceturtdiena, 29 Augusts 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 29 Augusts 2019 11:55

Izskatot SIA „Latvijasmernieks.lv”, Reģ. Nr.40003783960, sertificētas zemes ierīkotājas Kristīnes Gulbes, sert. Nr.AA000000047, izstrādāto un elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu – 2019 – 03 – 28 11:54:34, iesniegto zemes ierīcības projektu Vīksnas pagastā, Balvu nov., nekustamajam īpašumam „Tīreļi 1” ar kadastra apzīmējumu 3894 005 0027, (īpašnieks SIA „IRI Forest Assets Latvia”, Reģ. Nr.44103037525, Ādažu iela 24, Bukulti, Garkalnes nov., pilnvarotā persona M.S., personas kods ***), kurā paredzēts sadalīt nekustamo īpašumu divās zemes vienībās, piešķirot zemes vienībām nosaukumus, adreses un nosakot lietošanas mērķus, aprobežojumus un servitūtus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos; Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.pantu 1. un 2.punktu, kas nosaka, ka nekustamo īpašumu, arī ēkas, kas sadalīts reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties vai ar tiesas spriedumu, ja nepieciešams, uzliekot aprobežojumus vai nosakot servitūtus, var ierakstīt zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā patstāvīgu īpašuma objektu šādos gadījumos: katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura atrodas viņa ēkas vai ēkas daļa, un zemes gabalam ir piešķirts kadastra numurs; katram atdalītajam nekustamajam īpašumam pašvaldība noteikusi adresi, 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, kurš nosaka, ka pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot vai pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā zemes ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu un laiku, kad tas minēto dokumentu ir parakstījis) vai projekta grafiskās daļas kopiju, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis; 23.2.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētai zemes vienībai (zemes vienības daļai), kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai, ja detālplānojums nav nepieciešams un ja ir izsniegta būvatļauja un neapbūvēta zemes vienība pēc platības atbilst apbūves noteikumos noteiktajām prasībām (ievēro šo noteikumu 14.1.punktā minēto neapbūvētas zemes iedalījumu), Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13/2012 „Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 1.punktu, kas nosaka, ka šie noteikumi nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2019.gada 16.augusta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Andris Bačuks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt grozījumus Balvu novada Domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Tīreļi 1”, Balvu novada Vīksnas pagastā” (sēdes protokols Nr.6, 33.§), izsakot lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:

„3. Zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 3894 005 0156 un uz tās atrodošajām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 3894 005 0027 001, 3894 005 0027 002, 3894 005 0027 003, 3894 005 0027 004, 3894 005 0027 005, 3894 005 0027 006, 3894 005 0027 007 piešķirt nosaukumu „Vārnas” un mainīt adresi no „Tīreļi”, Oknupe, Vīksnas pag., Balvu nov. uz „Vārnas”, Vīksnas pag., Balvu nov. un noteikt lietošanas mērķi – 0101 „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”.”.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājam.
3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas