5.§ Par nekustamā īpašuma „Niedras”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā, sadali

Kategorija: 22.08.2019., Protokols Nr.13
Ceturtdiena, 29 Augusts 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 29 Augusts 2019 11:55

Izskatot L.P., personas kods ***, adrese ***, 2019.gada 11.jūlija iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Niedras”, Briežuciema pagastā vienu zemes vienību, L.P. nekustamais īpašums „Niedras”, kadastra Nr.3852 005 0125, sastāv no divām zemes vienībām (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3852 005 0125 un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3852 005 0124) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta 1.punktu, kas nosaka, ka pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, Kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13/2012 „Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1.punktu, kas nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2019.gada 16.augusta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Andris Bačuks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut sadalīt fiziskai personai valdījumā esoša nekustamā īpašuma „Niedras”, Briežuciema pagasts, Balvu novads, ar kadastra numuru 38520050124, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3852 005 0125, 5,50 ha platībā, saskaņā ar izkopējumu no Briežuciema pagasta kadastra kartes atbilstoši pielikumam, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3852 005 0185, 1,7 ha platībā noteikt statusu – rezerves zemes fonds, zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Nekustamā īpašuma sastāvā paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3852 005 0186, 3,8 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601).

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas