9.§ Par Balvu novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Nr.15 Vidzemes ielā 2B, Balvos, Balvu novadā, nodošanu nomā

Kategorija: 22.08.2019., Protokols Nr.13
Ceturtdiena, 29 Augusts 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 29 Augusts 2019 11:55

Izskatot I.Č., personas kods ***, adrese ***, 2019.gada 12.augusta iesniegumu par nedzīvojamās telpas iznomāšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt maksu, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), 2018.gada 20.februāra Ministru Kabineta noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs; 23.punktu, kas nosaka, ka nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē; 24.punktu, kas nosaka, ka nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu; 27.punktu, kas nosaka, ka iznomāt var tikai to nomas objektu, par kuru ir publicēta informācija atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai; 79.punktu, kas nosaka, ka, ja nomas objekts ir nekustama manta, nomas objekta nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nomas objekta tehnisko stāvokli, atrašanās vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus; 80.punktu, kas nosaka, ka nekustamās mantas nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt neatkarīgu vērtētāju, 2019.gada 16.augusta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Andris Bačuks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Iznomāt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Balvu novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Nr.15 Vidzemes ielā 2B, Balvos, Balvu novadā ar kopējo platību 47,6 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 3801 001 0454 001 015), saskaņā ar pielikumu (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
2. Noteikt nomas maksas sākumcenu EUR 0,91/m2 (nulle euro un 91 cents) bez PVN mēnesī par 1 m2 (vienu kvadrātmetru), saskaņā ar sertificētā vērtētāja nomas maksas noteikšanas lietu.
3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus un maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem (elektrība, siltums).

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas