15.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.Z. Tilžas pagastā, Balvu novadā

Kategorija: 22.08.2019., Protokols Nr.13
Ceturtdiena, 29 Augusts 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 29 Augusts 2019 11:55

Izskatot A.Z., personas kods ***, adrese ***, 2019.gada 12.jūlija iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.punktu, kas nosaka, ka šo noteikumu 32.punktu var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām, 30.2.punktu, kas nosaka, ka šo noteikumu 29.2.apakšpunktā minētajā gadījumā nomas maksa gadā ir 0,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības (nepiemērojot šo noteikumu 5.punktu), 6.punktu, kas nosaka, nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu, 2019.gada 16.augusta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Andris Bačuks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pagarināt 2008.gada 29.decembrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.271 ar A.Z. par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Tilžas pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0483, 0,02 ha platībā, iznomāšanu personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Tilžas pagasta kadastra kartes (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu slēgt uz 6 (sešiem) gadiem.
2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 0,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības.
3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601).

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas