16.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības 2018.gada 22.novembra noteikumos Nr.2/2018 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas kārtību Balvu novada pašvaldībā”

Kategorija: 22.08.2019., Protokols Nr.13
Ceturtdiena, 29 Augusts 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 29 Augusts 2019 11:55

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes Iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas orgāns izdod iekšējos normatīvos aktus pats pēc savas iniciatīvas savas kompetences jautājumos, 73.panta pirmās daļas 4.punktu, kas paredz, ka pašvaldības dome savas kompetences ietvaros var izdot iekšējos normatīvos aktus par pārvaldes lēmuma pieņemšanas procedūru, pārvaldes amatpersonu un citu darbinieku pienākumu pildīšanu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, ar kuru, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldības likumā noteiktajā kārtībā ir pilnvarotas iekasēt nodokļus un nodevas, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, kurā ir noteikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo un ceturto daļu, kur noteikta nodokļa parādu dzēšana, 25.1panta 2.punktu, kur noteikta nodokļa pārmaksas dzēšana, 26.pantu, kur noteikta nokavēto nodokļu maksājumu piedziņa, 2019.gada 16.augusta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Andris Bačuks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2018.gada 22.novembra noteikumos Nr.2/2018 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas kārtību Balvu novada pašvaldībā” (apstiprināti ar 2018.gada 22.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 28.§)), turpmāk – Noteikumi, šādus grozījumus:

1.1. Papildināt Noteikumu nosaukumu aiz vārdiem „parāda piedziņas” ar vārdiem „parāda un pārmaksas dzēšanas”;
1.2. Papildināt Noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu aiz vārdiem „Par nodokļiem un nodevām” ar skaitļiem un vārdiem „25.panta ceturto daļu, 25.1panta 2.punktu,”.

2. Papildināt Noteikumus ar II.1nodaļu „Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un pārmaksas dzēšanas kārtība” šādā redakcijā:

„ II.1 Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un pārmaksas dzēšanas kārtība

10.1Speciālisti sagatavo lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda/pārmaksas dzēšanu, iestājoties kādam ārējā normatīvajā aktā noteiktajam apstākļu kopumam un tas ir iestādes iekšējais lēmums, kas vērsts uz iestādes iekšējās organizācijas sakārtošanu, ja:

10.11.lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir zaudējis spēku;
10.12.ir lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu izpildes noilguma apturēšanu;
10.13.pieņemts un reģistrēts lēmums par nodokļu maksātāja likvidāciju;
10.14.ar tiesas lēmumu ir ierosināts tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas nolēmumu ir pasludināts maksātnespējas process;
10.15.zvērināts tiesu izpildītājs sastāda un iesniedz aktu par piedziņas neiespējamību;
10.16.pašvaldība sastāda aktu par piedziņas neiespējamību;
10.17.septiņu gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, tāpēc, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 EUR;
10.18.nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus – fiziskai personai nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā;
10.19.zvērināts notārs sagatavo notariālo aktu, kurā, cita starpā norāda konstatējumu, ka sludinājumā par mantojuma atklāšanos noteiktajā termiņā nepieteiktās pretenzijas ir dzēstas atbilstoši Civillikuma 705.pantam un Notariāta likuma 306.pantam;
10.110.nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem;
10.111.triju gadu laikā no noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasīta pārmaksātās nodokļa summas atmaksa vai novirzīšana kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai un likvidētiem un no nodokļu maksātāju reģistra izslēgtiem nodokļu maksātājiem.

10.2Noteikumu 10.1punktā minēto lēmumu paraksta Pašvaldības izpilddirektors un tas tiek reģistrēts Pašvaldības dokumentu reģistrēšanas sistēmā.
10.3Pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.”.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas