18.§ Par nekustamā īpašuma „Vāveres”, Vectilžas pagasts, Balvu novads pārdošanu

Kategorija: 22.08.2019., Protokols Nr.13
Ceturtdiena, 29 Augusts 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 29 Augusts 2019 11:55

Izskatot E.J., personas kods ***, adrese ***, 2018.gada 23.maija iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums, 44.panta septīto daļu, kas nosaka, ka publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētajai personai, nevar atsavināt citām personām nomas līguma darbības laikā, 2018.gada 14.jūnija Balvu novada Domes lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Vāveres”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.6, 31.§), un nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Dzieti” 2019.gada 17.jūlija atskaiti, 2019.gada 16.augusta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Andris Bačuks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pārdot E.J., personas kods ***, nekustamo īpašumu „Vāveres”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr.3890 006 0024, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 3.47 ha (kadastra apzīmējums 3890 006 0229) saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu EUR 4 442 (četri tūkstoši četri simti četrdesmit divi euro).
3. Uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma „Vāveres”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā, pirkuma līgumu un nodošanas – pieņemšanas aktu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram un Centralizētās grāmatvedības galvenajam grāmatvedim.
5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601).

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas